Informacje dotyczące ochrony danych osobowych RODO

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO.

RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw.administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) w myśl rozporządzenia RODO jest:

Anna Trznadel

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: INSTYTUT ROYAL INFINITY ANNA TRZNADEL

ul. Jutrzenki 12

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 8671939010

Tel. 531 434 888, 695 400 362

Email: [email protected]

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 • telefonicznie pod numerem telefonu:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres:
 • listownie pod adresem siedziby Administratora danych: Anna Trznadel, INSTYTUT ROYAL INFINITY ANNA TRZNADEL, ul. Jutrzenki 12, 43-300 Bielsko – Biała.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator danych przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu umowy sprzedaży tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza Państwa dane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz usług, a także świadczenia usług zgodnie z zawartą umową,
 • wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych),
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy sprzedaży oraz o świadczenie usług,
 • marketingu usług świadczonych przez Administratora danych,
 • zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy sprzedaży oraz o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy),
 • wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego),
 • windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes),
 • obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego)
 • realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy sprzedaży, o świadczenie usług lub usług powiązanych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes),
 • kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • przesłania informacji handlowej w zakresie świadczonych usług i usług powiązanych na podany adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną po uzyskaniu uprzednio Państwa zgody).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami,
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe i szkoleniowe na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 • usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU

WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 • wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do zawarcia umowy sprzedaży lub o świadczenie usług wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.